Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Wzór przemysłowy a wzór wspólnotowy 

Generalnie nie istnieje różnica
pomiędzy pojęciami wzór przemysłowy
a wzór wspólnotowy oba wzory muszą spełniać
te same warunki, wytyczone Rozporządzeniem Rady (WE)
NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
RADY UNII EUROPEJSKIEJ - istotną różnicą jest tylko zakres zasięgu praw i ochrony
terytorialnej, który w pierwszym wypadku obejmuje terytorium RP a drugim całość UE.


zobacz opis wzoru

zobacz też dokumenty ochronne wzorów


W ujęciu prawa krajowego, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wzory przemysłowe odnoszą się do różnorodnych produktów: od przyrządów technicznych czy medycznych, do zegarków i biżuterii oraz innych artykułów luksusowych; od artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, mebli i urządzeń elektrycznych do samochodów i budowli architektonicznych; od wyrobów tekstylnych do sprzętu sportowego. Wzory pełnią także bardzo istotną funkcję w odniesieniu do opakowań, pojemników i aranżacji produktów.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Wzór przemysłowy uważa się za n o w y, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny.

W ujęciu prawa wspólnotowego, wzór wspólnotowy, podlega ochronie jako wzór wspólnotowy, jeżeli jest nowy i ma indywidualny charakter. Wzór jest traktowany jako nowy, jeżeli żaden identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą pierwszego publicznego ujawnienia wzoru niezarejestrowanego lub przed datą zgłoszenia lub pierwszeństwa zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Przy ocenie nowości, wzory, które różnią się jedynie nieistotnymi detalami, traktowane są jako identyczne. Udostępnienie publiczne wzoru może nastąpić przez wprowadzenie go do obrotu, opublikownie, wystawienie w taki sposób, że wzór stał się znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym na terenie Wspólnoty. Przy ocenie nowości i indywidualnego charakteru wzoru nie są brane pod uwagę udostępnienia dokonane przez projektanta lub inny podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie lub pierwszeństwo. Wyłączone z oceny są również wszelkie udostępnienia dokonane przez osoby trzecie z nadużyciem prawa projektanta. Taka regulacja (tzw. grace period) umożliwia projektantowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu do wzoru testowanie produktów obejmujących wzór na rynku, przed podjęciem ostatecznej decyzji o zgłoszeniu wzoru do rejestracji. Wzór spełnia przesłankę indywidualnego charakteru, jeżeli ogólne wrażenie jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się znacznie od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór wcześniej udostępniony. W ocenie brany jest pod uwagę stopień swobody twórczej projektanta. W przypadku, gdy swoboda ta jest znacznie ograniczona, nawet niewielkie różnice wystarczają do stwierdzenia indywidualnego charakteru wzoru. Natomiast przy szerokim zakresie swobody, różnice muszą być znaczne. Ocena indywidualnego charakteru dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego użytkownia. Orientacja użytkownika produktu (np. konsumenta, nabywcy) dotyczyć powinna specyfiki produktu ucieleśniającego wzór oraz branży przemysłu, z której pochodzi.

Prawo do wzoru wspólnotowego ma jednolity charakter na terenie całej Wspólnoty i podlega wyczerpaniu wspólnotowemu z chwilą pierwszego wprowadzenia produktu ucieleśniającego wzór na rynek we Wspólnocie przez uprawnionego do wzoru lub za jego zgodą. Zbycie lub unieważnienie tego prawa odnosi skutek w całej Wspólnocie. Prawo do wzoru może być przedmiotem licencji w odniesieniu do całego terytorium UE lub jedynie jego części.

POBIERZ opracowania :

Wzór wspólnotowy - IPR Helpdesk

Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw - UPRP

Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
Database OHIM Alicante

Publikacja OHIM wzoru 000938089-0001

Kompletny scan Świadectwa Rejestracji wraz z klasami