Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2006r.,sygn. II GSK 54/05 

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 lutego 2006r., sygn.akt II GSK 54/05

Prawo międzynarodowe
Przepisy Porozumienia TRIPS/WTO, normą
prawa nadającą się do bezpośredniego stosowania


1. Przepisy art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej /załącznik nr 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu - Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143/ są normami prawa międzynarodowego nadającymi się do bezpośredniego stosowania w sprawach patentów udzielonych przed wejściem w życie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym RP /Dz.U. 1993 nr 4 poz. 14/, to jest przed dniem 16 kwietnia 1993 r.

2. Przedłużenie okresu trwania ochrony patentowej do lat 20 nie następuje z mocy prawa. Konieczna jest decyzja Urzędu Patentowego zmieniająca decyzję o przyznaniu prawa z patentu w zakresie długości i przysługującej ochrony, wydana na podstawie art. 155 Kpa.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2006 r. przy udziale Marii Teresy Kalocińskiej, Prokuratora Prokuratury Krajowej; na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2004 r. 6/II SA 3598/03 w sprawie ze skargi "TBC" PLC z siedzibą w Nothingam, Wielka Brytania na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia ważności patentu na wynalazek - uchyla zaskarżony wyrok; uchyla decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2003 r. (...) oraz utrzymaną nią w mocy decyzję tegoż organu z dnia 6 lutego 2002 r. (...); (...).

UZASADNIENIE

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego działając na podstawie art. 187 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowieniem z dnia 10 listopada 2005 r., II GSK 54/05, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące, jego zdaniem, poważne wątpliwości:

Czy w świetle obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności art. 9, art. 87 ust. 1, art. 91 ust. 1 i 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 Porozumienia w Sprawie Handlowych Praw Własności Intelektualnej /załącznik nr 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu - Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143/ są normami samowykonalnymi i jako takie mają bezpośrednie zastosowanie w sprawach patentów udzielonych przed wejściem w życie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym RP /Dz.U. 1993 nr 4 poz. 14/ tj. przed datą 16 kwietnia 1993 r.

W razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie: Czy i w jakim trybie Urząd Patentowy RP winien załatwić sprawę określenia nowego okresu trwania patentu na podstawie powołanych wyżej przepisów art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS."

Przedstawione wątpliwości powstały w związku z rozpoznawaniem skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2004 r. stwierdzającego nieważność decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 30 lipca 2003 r. w przedmiocie odmowy przedłużenia patentu na wynalazek oraz utrzymanej nią w mocy decyzji tegoż Urzędu z dnia 6 lutego 2002 r. Decyzje te zostały wydane w sprawie z wniosku spółki "TBC" PLC /Wielka Brytania/ o przedłużenie ochrony patentu udzielonej na 15 lat licząc od dnia zgłoszenia wynalazku /16 grudnia 1986 r./.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. W dniu 16 grudnia 1986 r. spółka "TBC" PLC złożyła wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu na wynalazek "Sposób wytwarzania monohydratu chlorowodorku N,N-dwumetylo-1-[1-/4-chlorofenylo/cyklobutylo]-3-metylobutyloaminy". Decyzją z dnia 27 czerwca 1989 r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na ten wynalazek pod nr P(...). Pismem z dnia 17 grudnia 2001 r. spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przedłużenia ważności patentu do 20 lat, tj. do dnia 16 grudnia 2006 r. podnosząc, że zgodnie z Porozumiem TRIPS okres ochrony patentowej nie kończy się przed upływem 20 lat od zgłoszenia, co ma zastosowanie również do patentu przyznanemu na rzecz "TBC" PLC.

Decyzją z dnia 6 lutego 2002 r. Urząd Patentowy RP odmówił przedłużenia ważności patentu, argumentując że nie ma prawnej możliwości przedłużenia ważności patentu ponad okres, na jaki patent został udzielony. Zdaniem organu, Porozumienie TRIPS nie może być bezpośrednio stosowane w sprawach indywidualnych, ponieważ stanowi jedynie międzynarodowe zobowiązanie, którego wykonanie przez państwo członkowskie powinno wyrażać się w wydaniu ustawy krajowej. Dodatkowo świadczyć ma o tym fakt, że art. 33 Porozumienia TRIPS przewiduje jedynie minimalny okres ochrony, co oznacza, że dopiero polska ustawa może doprecyzować czas trwania ochrony patentowej. Zdaniem organu, na podstawie art. 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS, Porozumienie to nie stwarza żadnych zobowiązań w stosunku do decyzji z dnia 27 czerwca 1989 r. jako wydanej przed datą wejścia w życie Porozumienia w Polsce. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona podniosła dodatkowo, że ze względu na sprzeczność pomiędzy przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117/, a szczególnie art. 315 i art. 63, oraz przepisami Porozumienia TRIPS, należy stosować Porozumienie TRIPS, co wynika z hierarchii źródeł prawa obowiązujących w Polsce. Oznacza to, że konieczne jest respektowanie w prawie polskim minimalnego okresu ochrony wynikającego z art. 33 Porozumienia TRIPS będącego normą bezwzględnie obowiązującą, która nie zmienia treści samego prawa, lecz wydłuża okres jego trwania. Przepis art. 33 Porozumienia TRIPS nie wprowadza żadnego rozróżnienia wynalazków, ze względu na to, czy uzyskały ochronę patentową przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS czy po jego wejściu w życie. Takie rozróżnienie wynika natomiast z art. 315 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, co jest niezgodne zarówno z poszczególnymi postanowieniami Porozumienia TRIPS jak i z jego celem. W konsekwencji strona uznała za błędne stanowisko Urzędu Patentowego RP, zgodnie z którym nie można bez polskiej ustawy udzielić patentu na 20 lat. W związku z tym, że nie dokonano nowelizacji ustawy - Prawo własności przemysłowej w celu zlikwidowania sprzeczności z Porozumieniem TRIPS, Urząd Patentowy RP ma obowiązek dokonania wykładni przepisów ustawy w duchu zgodnym z postanowieniami Porozumienia TRIPS.

Urząd Patentowy RP, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wydał w dniu 30 lipca 2003 r. decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję z dnia 6 lutego 2002 r. powołując się na par. 2 zarządzenia nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 3 stycznia 2000 r., zgodnie z którym par. 1, odnoszący się do stosowania Porozumienia TRIPS od 1 stycznia 2000 r. nie ma zastosowania do tych postanowień Porozumienia TRIPS, których wykonanie nie jest możliwe bez wydania ustawy. Z tego powodu, nie istniała prawna możliwość przedłużenia okresu ochrony.

Zdaniem organu, nawet przy założeniu, iż zagadnienie dotyczące kwestii czasu trwania patentu objęte jest art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS, w związku z czym stosuje się do nich art. 33 Porozumienia TRIPS, to przedłużenie ochrony wynalazku o kolejne pięć lat wymaga wprowadzenia uregulowań prawnych w prawie krajowym, bowiem Porozumienie TRIPS nie może być stosowane bezpośrednio. Ustawa - Prawo własności przemysłowej nie zawiera ani przepisów proceduralnych, ani przepisów prawa materialnego dotyczących kwestii przedłużania na wniosek, czy też z urzędu, ochrony wynalazku, jak również wysokości oraz trybu uiszczania opłat z tym związanych.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 30 lipca 2003 r. spółka "TBC" PLC wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia 6 lutego 2002 r.

Zaskarżonej decyzji strona zarzuciła rażące naruszenie. art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości /Dz.U. 1984 nr 33 poz. 177 ze zm./ oraz art. 33 i art. 70 Porozumienia TRIPS, które powinny mieć zastosowanie w sprawie zgodnie z art. 91 Konstytucji RP - przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, oraz rażące naruszenie par. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 3 stycznia 2000 r. i art. 49 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zarzuciła również błąd w ustaleniach prawnych przyjętych przez organ za podstawę rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu skarżący podkreślił, że Porozumienie TRIPS nie stwarza zobowiązań wobec działań, które miały miejsce przed jego wejściem w życie w danym państwie, a więc nie narusza zasady lex retro non agit, a jedynie na mocy art. 70 ust. 2 ma zastosowanie do praw istniejących w momencie jego wejścia w życie. Przepisy Porozumienia TRIPS mają bezpośrednie zastosowanie w Polsce i do ich egzekwowania nie jest konieczne wydanie ustawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że decyzje Urzędu Patentowego RP odmawiające przedłużenia ochrony patentowej do 20 lat na podstawie art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS zostały wydane bez podstawy materialnoprawnej i dlatego zgodnie z art. 156 par. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego należało stwierdzić ich nieważność. Zdaniem Sądu samoistną podstawą prawną wydania decyzji w tej sprawie nie mógł być przepis art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego też organ /Urząd Patentowy RP/ powinien uznać postępowanie administracyjne w tej sprawie za bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i wydać decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku zajął się kwestią bezpośredniego zastosowania w tej sprawie art. 33 Porozumienia TRIPS i uznał, że przepis ten powinien znaleźć bezpośrednie zastosowanie /jest normą samowykonalną/, a zatem, zdaniem Sądu, stanowisko Urzędu Patentowego RP, według którego skarżącemu nie przysługuje na podstawie art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS 20-letnia ochrona jego patentu - jest nieprawidłowe.

Sąd wyraził pogląd, że przewidziany w art. 33 Porozumienia TRIPS 20-letni okres ochrony obejmuje wszystkie patenty pozostające w Polsce w mocy w dniu wejścia w życie Porozumienia TRIPS. Biorąc pod uwagę wyrażoną w Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. /Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439/ zasadę, zgodnie z którą tekst umowy powinien być interpretowany w dobrej wierze, według zwykłego znaczenia użytych w nim słów i pojęć oraz w świetle jego przedmiotu i celu, Sąd uznał, że przepis art. 33 Porozumienia TRIPS stanowi normę samowykonalną, która powinna mieć bezpośrednie zastosowanie jako źródło prawa stanowiące część krajowego porządku prawnego. Treść tego przepisu jest, zdaniem Sądu, jednoznaczna i nie budzi jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, a do jego zastosowania przez organy administracji publicznej nie jest wymagane wydanie aktu implementacyjnego.