Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

KNOW-HOW w umowach nienazwanych 


KNOW-HOW
w umowach nienazwanych

Termin ten tak wymienia ustawa o podatku
dochodowym w katalogu wartości niematerialnych i prawnych.


Charakter świadczeń

Know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny" oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin „istotny" informacje są ważne i niebanalne. Know-how musi więc być użyteczne, tzn. można oczekiwać, że daje ono możliwość polepszenia konkurencyjnej pozycji przedsiębiorcy, np. poprzez umożliwienie wejścia na nowy rynek lub zapewnienie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych, którzy nie mają dostępu do licencyjnego know-how lub innego porównywalnego know-how. (...) „Zidentyfikowanie" oznacza, że opisanie lub utrwalenie tak, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności. Niezbędne jest także ustalenie w umowie licencyjnej albo też zarejestrowanie w innej właściwej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane lub wkrótce potem, pod warunkiem że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby (wyrok NSA z 31 lipca 2003 r., III SA 1661/01, PSP). Do cech umowy know-how należy przekazanie tajemnicy receptury lub informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem technicznym lub naukowym (wyrok z 9 lipca 1996 r., I SA/Łd 556/96, PSP).

Podatek od nierezydentów

Na podstawie art. 21 ust. 1 updop od należności ze sprzedaży know-how powinien zostać odprowadzony zryczałtowany 20% podatek. Obowiązek ten, w przypadku umowy z podmiotem zagranicznym, obciąża płatnika - podmiot korzystający z uzyskanego know-how i dokonujący wypłaty umownych należności. Jego niedopełnienie skutkowało podjęciem decyzji orzekającej odpowiedzialność podatkową i określającej wysokość niepobranego i niewpłaconego podatku (wyrok NSA z 9 listopada 2001 r., I SA/Gd 539/2001, PSP). Zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego państwo, w którym jest źródło przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów - nierezydentów w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła, czyli m.in. dochody(tzw. należności licencyjne) uzyskane przez nierezydentów od polskich rezydentów z tytułu „eksploatowania" praw autorskich i pokrewnych, praw do rzeczy (np. na podstawie najmu, dzierżawy), dóbr niematerialnych w postaci know-how (pismo MF z 24 lipca 2001 r., PB4/AK-8214-1045-277/01, Biul. Skarb. Nr 4/2001). Stawka podatku zależy jednak od tego, czy podmiot zagraniczny uzyskujący ten dochód jest rezydentem państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (pismo IS w Białymstoku z 8 grudnia 2004 r., PBI/005-13/2/MS/04).

Amortyzacja

Obowiązkiem odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych objęte jest także nabycie praw z tytułu umowy know-how, skoro zakres jej jest szerszy niż zakres umowy licencyjnej. Obejmuje ona bowiem nie tylko wynalazki i wzory użytkowe, ale także wszelkie inne rozwiązania i informacje o charakterze technicznym - przy minimalnym rocznym okresie jej trwania (wyrok NSA z 29 listopada 1995 r., SA/Łd 1196/95, PSP). Problemy z know-how ujętym w art. 22b ust. 1 pkt g updof (art. 16b updop) jako wartość stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, czy organizacyjnej (know-how) wynikają z faktu, że jest to pojęcie nieostre (wyrok NSA z 16 kwietnia 1998 r., I SA/Kr 917/97, POP Nr.2/2001).

Ciężar dowodu

Ważna jest precyzja przy formułowaniu postanowień umowy o know-how. Organy podatkowe dokonują oceny skutków podatkowych czynności prawnych również pod kątem wyeliminowania możliwości zwolnienia się przez strony tych umów od obowiązków podatkowych (umowa może niekiedy wyłączyć skutki podatkowe). Ciężar dowodu materialnego przekazania know-how, spoczywa na licencjobiorcy (wyrok NSA z 27 września 2001 r., I SA/Po 712/00, PP Nr 5/2002); np. Z umowy wyraźnie wynikało, że chodzi o transfer technologii. Dał on wymierne efekty, a przekazywana wiedza była tajna. Jeśli cel transakcji miał być inny, to nie powinno być mowy o know-how, jak określono przedmiotową umowę.

Z własnych doświadczeń

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.1996r. Izba Skarbowa w Tarnowie informuje :

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr.4, poz. 23 z póżn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opłacie skarbowej. Oznacza to, że tylko czynności wymienione w art..1 ust.1 pkt.2 cyt. ustawy są przedmiotem opłaty skarbowej. Przedłożona umowa zawierająca elementy umowy licencyjnej oraz umowy o udostępnieniu know-how stanowi typ umowy nienazwanej, która nie podlega opłacie skarbowej, wobec powyższego nie ciąży na Panu obowiązek zgłoszenia jej w Urzędzie Skarbowym. Natomiast, jeżeli zostanie zawarta umowa sprzedaży form (par. 3 pkt. 4.1 umowy) - to podlega ona opłacie skarbowej w wysokości 2% ich wartości rynkowej i należną opłatę uiszcza się w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania nabywcy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

W myśl art..18 ustawy z dnia 26 lipca 19991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr. 90, poz. 416 z póżn. zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się m. in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży lub zamiany tych praw. Za przychód z praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych uważa się faktycznie uzyskaną zapłatę z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesione prawa stosowania projektu wynalazczego, prawa do topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego.

Od przychodów z tych źródeł - zgodnie z art.. 22 ust.9 pkt.2 wyżej powołanej ustawy - koszty uzyskania przychodów odlicza się w wysokości określonej normą procentową tj. 50% przychodu. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż z zastosowania normy procentowej, będzie mógł odliczyć koszty faktycznie poniesione w zeznaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym właściwym wg. miejsca jego zamieszkania.

Osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art..3 z praw do projektów wynalazczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z tytułu zakupu tych praw, są obowiązane na podstawie art..41 i ust.1 powyższej ustawy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art.. 22 ust. 9.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z opłaty licencyjnej w drugim lub następnych latach trwania licencji albo od innej jednostki niż pierwsza, z którą zawarto umowę licencyjną, płatnik przy ustalaniu dochodów nie odlicza kosztów uzyskania. W tych wypadkach dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy dochód jest równy przychodowi. Dochody z praw majątkowych opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg. skali zawartej w art.. 27 ust.1 ustawy. Dochody te łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów i wykazuje w zeznaniu rocznym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. (pismo IS w Tarnowie z 8 stycznia 1997r. PO. I - 002/115/96).