Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Ochrona prawna wzorów przemysłowych 

Zacznijmy od historycznych już uwag dotyczących genezy ochrony wzorów przemysłowych. Otóż w polskim systemie prawnym przez wiele lat funkcjonowała kategoria wzorów zdobniczych, a ich sytuację prawną regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 roku (Dz.U. nr.8 poz. 45). Zgodnie z paragrafem 1 tego aktu prawnego, wzorem zdobniczym była nowa postać przedmiotu przeznaczona do odtwarzania w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej, przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku, barwie, nadającej przedmiotowi swoisty, oryginalny wygląd.

Cechą istotna wzorów zdobniczych było ich oddziaływanie estetyczne, w odróżnieniu od wzorów użytkowych, służących „podniesieniu pożytku” z przedmiotu. Określenie „estetyczny” nie było równoznaczne z „artystyczny”, wystarczyło aby wzór przyciągał wzrok. Mógł być zawarty w ornamencie, dekoracji, deseniu (rysunku). Wymienione wyżej określenia charakteryzują wzór, wskazując na jego istotę: zdobienie nadaje przedmiotowi wartość estetyczną, o obojętnym zresztą poziomie. Ochrona nie obejmowała zatem tych cech rozwiązania, które dyktowane były użytecznością czy funkcją, jak również urządzeń, których wygląd wynikał z konstrukcji.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo Własności Przemysłowej wzory zdobnicze zastąpione zostały instytucją wzorów przemysłowych. Zdefiniowano je w ust.2 art.102 następująco: Wzorem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, w szczególności opakowania, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Warto wyraźnie zaznaczyć, że w rozumieniu ustawy wzorem przemysłowym może być również projekt graficzny.

Przesądzono także, iż wytworem jest: 1/ przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony), 2/ część składowa, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy, 3/ część składowa, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Warunki określone w pkt. 2 i 3 muszą być spełnione łącznie. Słowem kluczowym ustawowej definicji jest określenie „wytwór”, chroniona jest bowiem jego postać. Powyższe rozwiązanie podąża śladem Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów i odpowiedniego rozporządzenia Rady Uni Europejskiej nr 6/2002 roku w sprawie wzorów wspólnotowych, w każdym razie w zakresie cech konstytutywnych, w postaci wymogu nowości i indywidualnego charakteru „produktu” tj.(„wytworu”). Tak więc wzorem jest przede wszystkim postać określonego produktu. Jak jednak wynika z cytowanych powyżej przepisów, ochronie zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym podlega także wzór zawarty w części składowej produktu złożonego (jeśli jest nowy i posiada indywidualny charakter). Powstanie ochrony jest jednak uzależnione od tego, czy część składowa jest widoczna podczas zwykłego używania produktu (art.102 ust.3 pkt.2 p.w.p., art. 3 ust.3 dyrektywy, art. 4 ust. 2 pkt. a rozporządzenia). Wskazane akty prawne przybliżają pojęcie „zwykłego używania”, odnosząc je do używania przez „użytkownika końcowego”. Nie jest nim przy tym osoba poddająca wytwór konserwacji, obsłudze lub naprawie.

Ustawowy wymóg nowości wzoru wymaga w tym miejscu uściśleń i komentarza. Wydaje się, że intencje ustawodawcy lepiej niż „nowy” oddawałby termin „nieznany” bowiem według art.103 ustawy p.w.p. wzór uważa się za nowy, jeżeli identyczny (lub różniący się tylko nieistotnymi szczegółami) wzór nie został wcześniej udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Może się więc okazać, że przeszkodą w rejestracji wzoru jest np. zgłoszenie projektu na konkurs lub publikacja w 2+3 D. Przepisy dopuszczają jednak „udzielenie prawa z rejestracji”, jeżeli ujawnienie wzoru przez twórcę, jego następcę prawnego lub upoważnioną przez nich osobę trzecią nastąpiło nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie (lub było rezultatem nadużycia popełnionego wobec twórcy).

Aby uzyskać ochronę, należy za pośrednictwem rzecznika patentowego złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym. Po sprawdzeniu formalnych wymogów dotyczących wniosku Urząd rejestruje wzór, wydając odpowiedni dokument. Na jego podstawie nabywa się „prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej”. Zatem nikt inny nie może go kopiować ani wprowadzać do obrotu bez poniesienia odpowiednich konsekwencji prawnych. Ochrona trwać może do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Czas ten jest podzielony na 5-letnie przedziały (art.105 ust.6 ustawy p.w.p.) i uprawniony może sam wybrać długość jej trwania. Należ jednak pamiętać, że wskazana wyżej decyzja Urzędu może być podważona przez osobę trzecią, która wskaże, że przed datą rejestracji wzór taki był znany (gdziekolwiek na świecie) lub nie ma cech indywidualizujących go dostatecznie pośród innych, podobnych wzorów.

Drugą ścieżkę ochrony stanowią przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami). Wzór przeznaczony dla przemysłu może bowiem stanowić chroniony przepisami tej ustawy utwór, na równi z utworem literackim, muzycznym czy plastycznym. Ochrona ta powstaje z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności. „Ustalenie utworu” oznacza tu nadanie mu - choćby doraźnie - formy umożliwiającej dotarcie do osoby trzeciej. Czasami może wystarczyć najprostszy szkic. Oczywiście w razie sporu należy wykazać, że jest się twórcą wzoru. Ochrona ta jest długa, trwa bowiem jeszcze 70 lat po śmierci twórcy. Dla wzorów przemysłowych nie ma to zwykle większego znaczenia, gdyż ich żywot jest znacznie krótszy. Analogiczne zasady ochrony praw autorskich obowiązują w całej Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej przewidują jednakże pewne ograniczenie. Mianowicie, zgodnie z art.116 ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Twórca (czy uprawniony do utworu) może zatem wybrać sposób ochrony prawnej wzoru przemysłowego: bądź to na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, bądź na podstawie Ustawy o prawie autorskim. „Mocniejsza” jest druga z możliwości, choć przedsiębiorcy uważają, że rejestracja wzoru podbuduje ich pozycję na rynku.

Dr hab. Ewa Nowińska

Dr hab. Ewa Nowińska, profesor UJ,
specjalista z zakresu praw na dobrach niematerialnych,
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UJ, radca prawny

... pojęcie czynu niedozwolonego