Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

ETS - Prawo wspólnotowe przed prawem krajowym 

Węzłowe problemy w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Zasada pierwszeństwa Prawa Wspólnotowego i
omówienia kluczowych i ważniejszych Wyroków ETS w historii Wspólnoty

mgr Tomasz Tadeusz Koncewicz

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem
krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich


Zasada pierwszeństwa (nadrzędności, supremacji) prawa wspólnotowego jest ściśle związana z zasadą bezpośredniego skutku – mówi się o nich nawet: „bliźniacze doktryny”. Powiązanie to polega na tym, że o ile doktryna bezpośredniego skutku zmierza do zagwarantowania, że z przepisów wspólnotowych wynikają przysługujące jednostce prawa, o tyle doktryna pierwszeństwa ma na celu „zapewnienie, że bezpośrednio skuteczne prawa mają pierwszeństwo przed jakimkolwiek przepisem prawa krajowego lub krajową praktyką”. Nie miałoby bowiem większego znaczenia uznanie, że przepis prawa wspólnotowego przydaje jednostce praw, których ochrona jest obowiązkiem sądów krajowych, jeżeli z drugiej strony – w razie stwierdzenia sprzeczności między prawem wspólnotowym prawem krajowym – prawo wspólnotowe ustępowałoby krajowemu. Ponadto tylko przepis prawa wspólnotowego, który możemy uznać za bezpośrednio skuteczny, posiada przymiot pierwszeństwa. Wniosek ten jest o tyle ważny, że zasada pierwszeństwa jest zasadą absolutną. Nieprzypadkowo więc w wyroku w sprawie Erich Ciola (omawianej niżej) Adwokat Generalny Jean Mischo, dochodząc do wniosku, że prawu wspólnotowemu przysługuje pierwszeństwo przed jakimkolwiek prawem krajowym, podkreślił, że obowiązek sędziego krajowego odmowy zastosowania przepisu krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym płynie z zespolenia i powiązania bezpośredniego skutku z zasadą pierwszeństwa. Omawiając orzecznictwo Trybunału musimy wreszcie pamiętać, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed krajowym nie została uregulowana w Traktacie. Doktryna ta została stworzona od samych podstaw przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TS), który budował ją, łącząc argumenty teleologiczne z własnym wyobrażeniem, czym prawo wspólnotowe powinno być, czyli z sędziowską une certaine idée de L’Europe. Podwaliny pod zasadę supremacji zostały położone niejako dwustopniowo. W wyroku w sprawie Van Gend en Loos Trybunał wprawdzie nie stwierdził expressis verbis, że obowiązkiem sądów krajowych jest przyznanie pierwszeństwa prawu wspólnotowemu, ale raczej skupił się na zbadaniu, kiedy i w jakich okolicznościach przepisy tego prawa mogą być uznane za bezpośrednio skuteczne. Jednak Adwokat Generalny Roemer już wówczas antycypował problemy natury konstytucyjnej, które mogą wyniknąć z uznania, że prawu wspólnotowemu bezpośrednio skutecznemu może przysługiwać pierwszeństwo w sądach krajowych. Potencjalne problemy wynikały z faktu, że nie wszystkie systemy prawne państw członkowskich przyznawały automatyczne pierwszeństwo prawu międzynarodowemu. Uprzedzając argumenty natury konstytucyjnej, TS podkreślił, że prawo wspólnotowe, aczkolwiek wywodzące się z prawa międzynarodowego, stanowi nowy porządek prawny (ang. new legal order, fr. un nouvel ordre juridique). Konsekwencje sprzeczności między bezpośrednio skutecznym prawem wspólnotowym a prawem krajowym zostały rozważone przez TS w sprawie, która trafiła doń dwa lata po wyroku Van Gend, to jest w sprawie Flaminio Costa versus ENEL. Według Trybunału „w przeciwieństwie do umów międzynarodowych Traktat stworzył swój własny system prawny, który z chwilą wejścia w życie stał się integralną częścią systemów prawnych państw członkowskich i musi być stosowany przez sądy tych państw. [...] tworząc Wspólnotę [...] korzystającą z rzeczywistych uprawnień, mających swe źródło w ograniczeniu suwerenności lub w przekazaniu przez państwa członkowskie swoich uprawnień Wspólnocie, państwa członkowskie ograniczyły, aczkolwiek w niektórych tylko materiach, swoje suwerenne prawa i tym samym stworzyły system prawny, który ma charakter wiążący dla nich samych, jak i dla ich obywateli. Włączenie do systemu prawnego każdego z państw członkowskich przepisów prawnych wywodzących się od Wspólnot, a także ogólne postanowienia i duch Traktatu uniemożliwiają państwom członkowskim przyznanie pierwszeństwa jednostronnemu i późniejszemu aktowi prawa krajowego kosztem systemu prawnego zaakceptowanego przez nie na zasadzie wzajemności”. W dalszej części wyroku TS stwierdził, że taki późniejszy przepis prawny nie może być sprzeczny ze wspólnotowym systemem prawnym. Siła wykonawcza prawa wspólnotowego nie może być różna w zależności od państwa członkowskiego i nie może być niwelowana przez krajowe akty prawne przyjęte później. W przeciwnym wypadku, gdyby zobowiązania przyjęte na podstawie Traktatu mogły być podważane przez późniejsze akty prawne państw sygnatariuszy, nie byłyby one bezwarunkowe. W kluczowym dictum Trybunał uznał, że ,,prawo wywodzące się z Traktatu, będącego niezależnym źródłem prawa (ang. an independent source of law, w wersji francuskiej wyroku Trybunał używa zwrotu ,,d’une source autonome”), nie może, z racji swojego szczególnego i oryginalnego charakteru, ustępować pierwszeństwa żadnym przepisom prawa krajowego (domestic legal provisions), gdyż oznaczałoby to pozbawienie go wspólnotowego charakteru i zakwestionowanie samej podstawy prawnej Wspólnot”. Wyrok w sprawie Costa unaocznia, że TS był od początku świadom braku wyraźnej podstawy traktatowej dla zasady pierwszeństwa. Trybunał wskazał jednak pięć argumentów, które jego zdaniem uzasadniają przyjęcie, że prawo wspólnotowe taki atrybut posiada. Po pierwsze, Trybunał przyjął, że Traktat stworzył swój własny porządek prawny, który od razu stał się integralną częścią systemów prawnych państw członkowskich. Pierwszeństwo prawa wspólnotowego było w mniemaniu Trybunału logiczną konsekwencją szczególnego charakteru prawa wspólnotowego. Po drugie, TS wyjaśnił, że państwa członkowskie utworzyły ten nowy porządek prawny w drodze przekazania nowo tworzonym Wspólnotom i ich instytucjom ,,rzeczywistych uprawnień (ang. ,,real powers”, fr. ,,pouvoirs réels”), mających źródło w ograniczeniu przez państwa swojej suwerenności na rzecz Wspólnot. Co więcej, ograniczenie to Trybunał zdefiniował jako ,,permanentne” (ang. ,,permanent limitation”, fr. ,,une limitation définitive”). Na podkreślenie zasługuje, że TS ani przez chwilę nie odwołał się do konstytucji któregokolwiek z państw członkowskich w celu sprawdzenia, czy taki transfer praw zwierzchnich lub ograniczenie suwerenności były w tym czasie przewidywane lub dopuszczalne z punktu widzenia krajowych uregulowań konstytucyjnych. Po trzecie, TS, stosując charakterystyczną dla siebie technikę wykładni teleologicznej, podkreślił cele i zadania, jakie przed Wspólnotami postawił Traktat. Według Trybunału interpretacja Traktatów w świetle wspólnotowych celów i zadań musi prowadzić do wniosku, że niemożliwe jest, aby państwo członkowskie przyznało pierwszeństwo prawu krajowemu. ,,Duch” Traktatu wymaga od każdego państwa działania z należytą starannością w celu zapewnienia pełnej skuteczności prawa wspólnotowego. Państwa członkowskie zaakceptowały prawo wspólnotowe na zasadzie wzajemności: każde z nich zgodziło się, aby prawo to miało charakter wiążący w stosunku do każdego państwa na równych zasadach i bez wyjątków. Cele Traktatu (współpraca, integracja, realizacja zasady niedyskryminacji) byłyby zagrożone, gdyby jedno z państw członkowskich odmawiało stosowania prawa wspólnotowego. Trybunał występował więc w roli „motoru integracji”: argumentacja celowościowa miała podkreślić znaczenie efektywności prawa wspólnotowego (dobrze znana koncepcja effet utile) jako warunku sine qua non osiągnięcia celów Traktatów. Wywiedziona przez TS z systemu prawa wspólnotowego zasada pierwszeństwa miała w zamyśle Trybunału ułatwić osiągnięcie tych celów. Po czwarte, uzasadniając doktrynę pierwszeństwa TS wskazał, że zobowiązania przyjęte przez państwa członkowskie nie miałyby charakteru bezwarunkowego, a jedynie zależny (ang. contingent, fr. éventuelles), gdyby mogły być kwestionowane przez późniejsze akty legislacyjne wydawane przez te państwa we własnym zakresie. W końcu TS przeszedł do argumentu piątego, który cytowani wyżej Craig i de Búrca nazywają jedynym „naprawdę opartym na tekście Traktatu” argumentem w wyroku. Zdaniem Trybunału bezpośrednia stosowalność, o której mowa w art. 249 Traktatu, byłaby pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, gdyby państwa mogły negować skutek prawa wspólnotowego poprzez późniejsze uchwalanie sprzecznego z nim prawa krajowego. Ten argument nie jest jednak do końca przekonujący, skoro art. 249 nie mówi przecież o bezpośredniej stosowalności całego prawa wspólnotowego, ale tylko jednego z aktów prawnych stanowionych przez instytucje Wspólnot – rozporządzeń. Tymczasem intencją Trybunału w sprawie Costa było położenie podwalin pod zasadę pierwszeństwa wszystkich wiążących norm prawa wspólnotowego. Ponadto celem art. 249 Traktatu nie jest przecież rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie prawo wspólnotowe posiada pierwszeństwo przed prawem krajowym. Artykuł ten jedynie definiuje akty prawne wydawane przez instytucje Wspólnot w ramach przysługujących im kompetencji.

POBIERZ pełne opracowanie :

POBIERZ pełny tekst w pdf.