Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Rozwiązywanie sporów handlowych - DSU 

WTO

Sposoby rozwiązywania
sporów handlowych w Światowej Organizacji Handlu

World Trade Organization - Dispute Settlement Understanding (DSU)

... transfer praw


Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywanie sporów

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO) jest międzynarodową organizacją, która została utworzona w 1994 roku w Marrakeszu (Maroko).Głównym jej zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenia polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do harmonizacji krajowych przepisów z normami Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywania sporów jest jednym z filarów systemu Światowej Organizacji Handlu. Zasady rozwiązywania sporów zostały uregulowane w przepisach art. XXII i XXIII GATT oraz w Porozumieniu Stron Konwencji z 1.11.1958 roku. Głównym zadaniem tego mechanizmu nie było orzekanie o winie, lecz uzgodnienie tymczasowości naruszeń zasad handlu międzynarodowego i wskazanie właściwej drogi do szybkiej eliminacji problemów. Procedury regulujące rozstrzyganie sporów były kilkakrotnie modyfikowane w celu zwiększenia ich użyteczności i dyscypliny. Podczas rokowań Rundy Urugwajskiej uzgodniono, że system ten wymaga reformy. Już w przepisie art. 1 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywanie sporów podkreślono, że system rozstrzygania sporów jest głównym czynnikiem bezpieczeństwa i przewidywalności w systemie handlu wielostronnego. Procedura rozwiązywania sporów jest instrumentem egzekwowania od wszystkich członków WTO zasad jej systemu. Powodem wszczęcia procedury rozwiązywania sporów jest niweczenie lub naruszenie korzyści członka WTO poprzez nie wywiązanie się z zobowiązań nałożonych przez członka, zastosowanie przez niego środków niezależnie od tego, czy są one sprzeczne z postanowieniami porozumień WTO, bądź zaistnienie jakiejkolwiek innej sytuacji. Głównym założeniem DSU jest w przypadku spraw spornych zaniechanie jednostronnego dochodzenia praw i oddanie wszelkich spornych spraw do wielostronnego systemu rozwiązywania sporów w ramach WTO. Jeżeli strony same nie rozwiążą sporu jego rozwiązanie zostanie powierzone WTO w ramach przewidzianego w Uzgodnieniu w sprawie rozwiązywania sporów mechanizmu paneli i Organu Apelacyjnego.

Procedura rozwiązywania sporów handlowych

Obowiązujące Uzgodnienie jest modyfikacją procedury rozjemczej GATT. Weszło w życie 1 stycznia 1995 roku i ma zastosowanie jedynie do tych wniosków, które zostały złożone po tej dacie. Zgodnie z przepisem art. 1 Uzgodnienia, obowiązujące zasady i procedury są stosowane przy użyciu specjalnych i dodatkowych zasad i procedur dotyczących rozstrzygania sporów zawartych w porozumieniach określonych w załączniku do Uzgodnienia. Postanowiono, że gdy nie można osiągnąć pozytywnego rozwiązania sprawy, należy przede wszystkim doprowadzić do wycofania środków będących przyczyną konfliktu, jeśli zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami któregokolwiek z porozumień objętych zakresem Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur rozstrzygania sporów. Rekompensata z tytułu zmiany koncesji powinna mieć miejsce tylko wtedy, gdy niezwłoczne wycofanie środka, będącego przedmiotem sporu jest niewykonalne. Ostatecznym środkiem przewidzianym w Uzgodnieniu jest możliwość zawieszenia stosowania koncesji lub wykonania innych zobowiązań w sposób dyskryminacyjny, ale dopiero po zatwierdzeniu takiego działania przez Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów. W kolejnym przepisie ustanowiony został Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów (Dispute Settlement Body - DSB), którego głównym zadaniem jest administrowanie zasadami i procedurami zawartymi w Uzgodnieniu oraz wymienionych porozumieniach. Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów zobowiązany został do informowania rady i komitetu Światowej Organizacji Handlu o wszystkich zdarzeniach w sporach odnoszących się do postanowień poszczególnych porozumień. Podczas podejmowania decyzji związanych zasadami i procedurami przyjętymi w porozumieniu organ ten działa na zasadzie consensusu. W przepisie art. 3 niniejszego Uzgodnienia państwa członkowskie podkreśliły, że system rozstrzygania sporów jest centralnym składnikiem dającym bezpieczeństwo i przewidywalność w wielostronnym handlu. Służy on zabezpieczaniu praw i obowiązków członków w zakresie wymienionych porozumień. Powinien także dążyć do wyjaśnienia postanowień tych porozumień zgodnie z zwyczajowymi zasadami oraz wyjaśnić postanowienia tych porozumień zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa publicznego. Jak stanowi przepis art. 3 ust. 7. Uzgodnienia przed złożeniem wniosku do Organu do Spraw Rozwiązywania Sporów, członek WTO - strona sporu dokonuje oceny, czy postępowanie takie będzie dla niego korzystne i czy przyniesie oczekiwane rozstrzygnięcie. W sytuacjach, w których nie można osiągnąć kompromisu, priorytetem jest doprowadzenie do wycofania środków będących przyczyną sporu, jeżeli zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami któregokolwiek z porozumień. Jeżeli nie jest to możliwe należy zastosować w stosunku do takiego państwa rekompensatę. Ta forma jest tymczasowym rozwiązaniem sporu. Obowiązuje do czasu wycofania środka niezgodnego z porozumieniem. Ostatecznym środkiem jest zawieszenie stosowania koncesji lub wykonania innych zobowiązań wynikających z wymienionych porozumień w sposób dyskryminacyjny, w stosunku do innego członka. Ustawodawca postanowił, że złożenie wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego i odwołanie się do procedur rozstrzygania sporów nie powinny być odbierane negatywnie. W momencie zaistnienia sporu wszyscy członkowie są zobowiązani do stosowania procedury w dobrej wierze oraz poczynią stosowne kroki w celu jego rozwiązania (art. 3 ust. 10 Uzgodnienia). Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu rozpoczyna się w momencie, w którym członek poszkodowany występuje z wnioskiem o konsultacje z członkiem oskarżonym, któremu zarzuca naruszenie zasad Światowej Organizacji Handlu.

Pełny tekst polecanego opracowania ... pobierz

POBIERZ pełny tekst w pdf.