Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

ETS - Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 11 stycznia 2007r.,sygn.akt C-175/05

KOMISJA EUROPEJSKA przeciwko IRLANDII -
w sprawie zwalniania instytucji publicznych od obowiązku wynagrodzeń


Państwo nie może zwolnić żadnych instytucji publicznych od wynagradzania należnego twórcom a których to utwory są przez te instytucje publicznie rozpowszechniane.

Wyłączając obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego twórcom z tytułu użyczenia, dokonywanego przez wszystkie instytucje publiczne, edukacyjne i uniwersytety oddające do publicznego wykorzystania utwory chronione prawem autorskim, Irlandia uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającym z dyrektywy Rady 92/100/EWG z 19 listopada 1992 r. w sprawie najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (dyrektywa) – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 11 stycznia 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich / Irlandia ( sygn. akt C-175/05 ).

Dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie mogą ustanowić odstępstwa od wyłącznego prawa twórców w zakresie publicznego użyczenia ich utworów, o ile przynajmniej twórcy otrzymają wynagrodzenie za takie wykorzystanie. Jeśli natomiast państwa członkowskie nie zastosują wyłącznego prawa użyczenia w odniesieniu do fonogramów, filmów i programów komputerowych, to muszą wprowadzić wynagrodzenie przynajmniej na rzecz twórców. Jednocześnie dyrektywa zezwala na wyłączenie określonych kategorii instytucji z płacenia tego wynagrodzenia. Irlandzka ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że wszystkie kategorie instytucji publicznych są upoważnione do publicznego użyczania utworów nie podlegając porządkowi prawnemu użyczenia publicznego. Jednocześnie są zwolnione od wynagradzania twórców. Według Komisji postanowienie to jest niezgodne z dyrektywą, ponieważ dyrektywa przewiduje wyjątek, który upoważnia państwa członkowskie do zwolnienia jedynie określonych kategorii, a nie wszystkich instytucji od obowiązku zapłaty wynagrodzenia twórcom. Irlandia broniła się wskazując cel spornego przepisu, jakim miała być promocja kultury. Irlandię w walce przed ETS wspierała Hiszpania, której ETS w zeszłym roku odmówił racji w sprawie o wynagradzanie twórców za publiczne użyczanie ich utworów (wyrok w sprawie Komisja/Hiszpania C-36/05).

UZASADNIENIE - Powołując się na orzeczenie w sprawie przeciwko Hiszpanii ETS uzasadnił swój wyrok wskazując przede wszystkim główny cel dyrektywy, którym jest zapewnienie twórcom i wykonawcom odpowiednich dochodów i zwrotu niezwykle wysokich i ryzykownych nakładów, które są niezbędne w szczególności przy produkcji fonogramów i filmów. ETS stwierdził, że postanowienie takie jak w irlandzkiej ustawie, zmierzające do zwolnienia wszystkich kategorii instytucji publicznych od obowiązku płacenia tantiem, zmierza do pozbawienia twórców zapłaty za ich wysiłki intelektualne i uniemożliwia zdyskontowanie nakładów finansowych. Dostrzegając cel promocji kultury i uznając jego rolę jako interesu nadrzędnego, ETS uznał jednak, że ochrona praw autorów jest specyficznym celem dyrektywy, choć może on być ograniczony. Niemniej właśnie ochrona prawa do wynagrodzenia twórców, a nie promocja kultury była podstawowym motywem regulacji unijnej, a nie odwrotnie, jak chciałyby Irlandia i Hiszpania. W celu ochrony prawa do wynagrodzenia dyrektywa posługuje się wyjątkiem stanowiąc, że zwolnione z obowiązku zapłaty tantiem mogą być tylko określone kategorie instytucji.